Doprava ZDARMA nad 3000 Kč. Vrácení a případná výměna je na nás.

0

Váš košík je prázdný

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
ALL IS COMING s.r.o.,
se sídlem Praha 5, Preslova 2, PSČ 150 00,
IČO: 242 64 571, DIČ: CZ 242 64 571,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198811 (dále jen „prodávající“).

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese cz.joe-nimble.com (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

2) KUPNÍ SMLOUVA

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

3) SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

4) NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.

5) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

  6) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

  7) ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
  2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
  3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2020.

  9) RECENZE

  Všechny recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně zakoupili či využili.

  10) OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

  OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ALL IS COMING, s.r.o. (Natural Selection)

  1. Pořadatelem soutěže je společnost:

  ALL IS COMING, s.r.o., Preslova 2, 150 00, Praha 5, IČ: 242 64 571, DIČ: CZ 242 64 571

  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198811 (dále jako „pořadatel“).

  1. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnosti Facebook či Instagram, nijak s nimi nesouvisí a ani za ně neručí.
  2. Soutěž probíhá na jednom či obou profilech na sociálních sítích:
  1. Soutěž probíhá v termínu, který je uveden při oznámení soutěže.
  2. Soutěž se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a je plně svéprávná. Zapojením se do soutěže účastník potvrzuje, že splňuje tato kritéria.
  3. Do soutěže se lze zapojit tak, že účastník reaguje komentářem na soutěžní příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného při oznámení soutěže v příspěvku pořadatele.
  4. Konkrétní způsob výběru výherce se u jednotlivých soutěží může měnit. Způsob určují doplňující informace u konkrétního soutěžního příspěvku.
  5. Počet výherců je vždy určen v oznámení příslušné soutěže. Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou. Identifikátorem účastníka je jeho osobní facebookový či instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může pouze jednou. V případě opakované účasti soutěžícího není na jeho další účast brán zřetel. Zároveň platí, že již jednou zaregistrované odpovědi na soutěžní otázku není možné jakkoliv měnit či upravovat, tato úprava odpovědi na soutěžní otázku se považuje za novou odpověď na soutěžní otázku, a tím i za opakovanou účast v soutěži.
  6. Výhercem se může stát pouze účastník, který splní všechny podmínky soutěže.
  7. O výhrách i pořadí v soutěžích rozhoduje pořadatel soutěže, a to způsobem, který je oznámen u soutěžního příspěvku při jeho zveřejnění.
  8. Ze soutěže budou vyřazeny (a to bez jakékoliv náhrady nákladů či škody, která by účastníkovi mohla vzniknout) příspěvky, které:
  • Neodpovídají zadanému tématu soutěže
  • Obsahují stopy násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
  • Nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, které jsou nebezpečné a ohrožující zdraví
  • Mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný podtext
  • Obsahují náboženský nebo politický podtext
  • By mohly škodit dobrému jménu pořadatele soutěže
  • Které nesplňují některé z dalších podmínek soutěže
  1. O tom, zda konkrétní komentář vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje výhradně pořadatel soutěže.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový/instagramový profil vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání. Vyloučením ze soutěže účastníkovi nevzniká vůči pořadateli nárok na náhradu jakékoliv škody či nákladů.
  3. Soutěž se nesmí zúčastnit zaměstnanec pořadatele, nebo osoba blízká zaměstnanci pořadatele. V případě, že se taková osoba soutěže zúčastní a soutěž vyhraje, nebude jí výhrada předána.
  4. Vyhlášení soutěže proběhne v termínu uvedeném v konkrétním facebookovém či instagramovém příspěvku na profilu pořadatele, a to zveřejněním videa s vylosováním účastníka (jeho jména či uživatelského jména/přezdívky na příslušné sociální síti).
  5. Výherci bude pořadatelem zaslána zpráva prostřednictvím Facebooku či Instagramu ohledně výhry v soutěži. Výherce je povinen nejpozději do 7 dnů od data vyhlášení na danou zprávu odpovědět a domluvit se ohledně vyzvednutí výhry, jinak ztrácí právo na vydání výhry.
  6. Výhru je nutné si osobně vyzvednout na adrese: Preslova 2, 150 00, Praha 5 a to nejpozději do 1 měsíce od data vyhlášení výherce soutěže. Pokud tak nebude v této lhůtě učiněno, výhra propadá pořadateli.
  7. Výhru nelze vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
  8. Výhru nelze převádět na jinou osobu.
  9. Výhru nelze reklamovat.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od dne jeho uveřejnění na facebookovém/instagramovém profilu pořadatele, na kterém byla daná soutěž vyhlášena. Účastníkům soutěže nevzniká vůči pořadateli žádný nárok na náhradu škody či jakýchkoliv jiných nákladů.
  11. O všech reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Reklamace či stížnosti lze uplatnit písemně na shora uvedené adrese pořadatele do 30 dnů od ukončení soutěže. O reklamaci či stížnosti rozhodne pořadatel do 30 dnů od jejího obdržení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, s webovou stránkou www.coi.cz).
  12. Zapojením do soutěže účastník automaticky souhlasí se všemi výše uvedenými pravidly.
  13. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků:
  • za účelem organizace soutěže (administrace, vyhodnocení a vyhlášení výherců);
  • poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však předpokladem účasti v soutěži, bez poskytnutí osobních údajů se soutěže nelze zúčastnit;
  • rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, případně uživatelské jméno/přezdívka, a dále údaje o zapojení se do soutěže (datum a čas, údaj o výhře, vyzvednutí výhry a související komunikace);
  • právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce jako pořadatele (např. dle zákona o ochraně spotřebitele) a oprávněný zájem správce na marketingu spojeném se soutěží (včetně vyhlášení výherců jejich zveřejněním)