Poštovné do České republiky ZDARMA pro objednávky nad 1000 Kč.

OBCHODNI PODMINKY

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní závazkové vztahy při nákupu v internetovém obchodě www.naturalselection.cz jehož provozovatelem je společnost ALL IS COMING s.r.o., se sídlem Praha 1, Divadelní 24, PSČ 110 00, IČO: 242 64 571, DIČ: CZ 242 64 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198811 (dále jen „prodávající“).

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami OZ.

Rozhodným právem pro vztahy ze smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě www.naturalselection.cz je právo České republiky, závazky mezi kupujícím a prodávajícím se řídí a mají být vykládány v souladu s českým právem.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Prodejní web shop.naturalselection.cz přináší seznam běžně dodávaného zboží (obuvi, péči o obuv, ponožek) prodávajícím. Prodávající uvádí na svém prodejním webu základní údaje o zboží, které prodává, tím se myslí zejména název, značka, specifikace, koncová cena v CZK, způsob platby, způsob dodání a další. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován. Nabídka zboží uveřejněná na internetových stránkách e-shopu prodávajícího www.naturalselection.cz je pouze indikativní nabídkou a nemůže být považována za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny, o této změně bude prodávající kupujícího předem informovat.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat zboží přes internetový obchod prodávajícího lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – potvrzené objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené návody k obsluze.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky v e-shopu na internetových stránkách prodávajícího www.naturalselection.cz je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká na základě závazného potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího e-mailem. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.                                         

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu překlad textu smlouvy, platí, že přednost má vždy česká jazyková verze.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Po tuto dobu prodávající umožní kupujícímu přístup ke smlouvě na základě jeho písemné žádosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e-mailem. O odeslání zboží bude kupující taktéž informován e-mailem. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci, v případě, že je delší než 5 pracovních dnů. 

V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, bude prodávající kupujícího rovněž informovat, aby s ním dojednal náhradní termín dodání nebo navrhl jiné adekvátní zboží.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku odeslanou prodávajícímu může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu včetně náhradní lhůty, ve které bude schopen závazek splnit. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Dojde-li k následné nemožnosti plnění po uzavření smlouvy např. tím, že zboží se již nevyrábí nebo je vyprodané, smlouva zaniká. Prodávající kupujícího v takovém případě neprodleně informuje s tím, že mu nabídne náhradní řešení za původní zboží. V případě, že kupující nepřijme nabídku náhradního řešení a již uhradil část nebo celou kupní cenu, převede mu ji prodávající obratem zpět.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v internetovém obchodě jako „momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat či nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto skutečnost před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající bude kupujícího o této situaci informovat. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, převede ji prodávající kupujícímu obratem zpět.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží, přičemž si zvolí variantu placení z následujících:

a) platba na dobírku – platba při doručení zboží. (pouze v rámci České republiky)

b) platba na kreditní / bankovní karta

V případě dodávek do zahraničí bude zaplacena cena za zboží v CZK.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží prodávající kupujícímu zašle do České republiky, Slovenské republiky a většiny dalších evropských zemí pomocí služby přepravní společnosti GLS.

> Poštovné do ČR hradí prodávající, je ZDARMA nad objednávku, která přesahuje 1000 czk

> Poštovné do ostatních zemí je zpoplatněno dle ceníku přepravní společnosti.

O výši poštovného do ČR a ostatních zemí Evropské unie je kupující informován v průběhu vytváření objednávky a take v sekci 7 Dodací lhůta. Mimo Evropskou unii prodávající zboží nezasílá.

7) DODACÍ LHŮTA

> objednávka přijatá do 12.00 vyexpedována ještě týž den,

> objednávka přijatá po 12.00 vyexpedována následující pracovní den,

> objednávka přijatá o víkendu či ve svátek je vyexpedována nejbližší pracovní den.

ZÓNA Země Očekávaná dodací lhůta (pracovní dny) Cena dopravy (Kč)
0 Czech Republic 2 zdarma/50
1 Slovakia 2 100
2 Germany, Austria, Poland, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania 3 175
3 Belgium, Netherlands, Luxembourg, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia 4 345
4 Ireland, Bulgaria, UK, Italy, France, Spain 4 500
5 Greece, Portugal, Finland, Sweden, Malta, Cyprus 5 705

 

Zboží Prodávající zašle na adresu v rámci Evropské unie uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží. Při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu přepravci.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží. Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu. V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list. Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav obalu zboží. Pokud obal vykazuje známky poškození nebo je zjevné, že na zboží jsou vady způsobené v důsledku přepravy, je kupující povinen poznamenat tuto skutečnost na dodací list. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (dále jen “GLS”).

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě potřeby prodávající kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího nebo přinést osobně do kamenného obchodu prodávajícího na adrese

ALL IS COMING s.r.o.,
NATURAL SELECTION Praha,
Divadelní 24,
Praha 110 00
Czech Republic

Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ust. § 1829a násl. OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající posoudí stav vráceného zboží a oznámí jej kupujícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy platně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:

> zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;

> nesmí být použité;

> musí být nepoškozené a čisté;

> musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;

> musí být dodáno s kompletní dokumentací.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn neakceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího, přičemž kupující je v takovém případě povinen nést náklady se skladováním související, které činí 5 Kč denně.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídí prodávající k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost zboží. Délka záruční doby pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Prodávající kupujícímu odpovídá zejména za to, že zboží v okamžiku, kdy je kupující převzal

a) má vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům českých právních předpisů.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží zejména:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

d) pokud kupující věděl před převzetím zboží, že zboží má vadu,

e) pokud kupující vadu sám způsobil.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené běžným používáním. Je tedy nutné rozlišovat mezi dvěma často mylně zaměňovanými pojmy – záruční doba a životnost výrobku. Kratší životnost nelze považovat za vadu a nelze ji tedy ani reklamovat. Životnost je doba, po kterou může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu při správném užívání a údržbě vydržet.

PŘÍKLAD: Obuv pro volný čas má obvykle při správném používání a ošetřování životnost okolo 12 měsíců. Je tedy pravděpodobné, že taková obuv bude spotřebována – uplyne její životnost – ještě před uplynutím záruční doby. Pokud tedy uplynula například doba jednoho roku a skončila také životnost obuvi běžným opotřebením, avšak neprojevila-li se žádná výrobní vada obuvi, není tato vyčerpaná životnost obuvi důvodem k reklamaci.

Záruka se dále nevztahuje na:

> vady vzniklé v důsledku nedodržení zásad ošetřování obuvi – použití nevhodných přípravků, praní v pračce apod.

> mechanicky poškozenou obuv – okopání špic, poškrábání materiálu, přeřezání materiálu ostrými předměty, deformace patníků způsobená obouváním bez obouvací lžíce apod.

> opotřebení obuvi v důsledku nevhodně zvoleného typu (účelovosti) a užití obuvi

> opotřebení obuvi způsobené deformitami nohou

> obuv, u které byly provedeny ze strany kupujícího jakékoliv úpravy či zásahy, které nesouvisejí s běžnou údržbou obuvi (svépomocné opravy, apod.)

> pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi

> charakteristické znaky přírodních usní – např. nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

Postup při reklamaci:

1) Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně na níže uvedených kontaktech,

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího,

3) do zásilky uveďte jméno, příjmení, email a telefonický kontakt, důvod reklamace, vaši adresu a doklad (kopii dokladu) o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího – účtenku, fakturu – který je zároveň záručním listem.

Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v závislosti na povaze reklamované vady, obvykle do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem ze smluv o koupi zboží v obchodech společnosti ALL IS COMING s.r.o. Internetová stránka tohoto subjektu je https://adr.coi.cz/cs.

10) OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem uzavírání smluv a plnění z nich, jakož i změny těchto smluv prostřednictvím internetového obchodu a za účelem marketingu a propagace zboží a služeb prodávajícího nebo s ním propojených osob budou prodávajícím zpracovány osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, které kupující uvede v rámci procesu objednávky zboží – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa kupujícího, a dále údaje potřebné k platbě (dále jen „osobní údaje kupujícího“). Kupující poskytuje tyto údaje prodávajícímu dobrovolně.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží, přičemž těmto budou sděleny v nezbytném rozsahu. Jedná se především o poskytnutí údajů přepravní společnosti GLS za účelem přepravy zboží.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu jako správci osobních údajů podle ZOOÚ výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování, uchovávání a využívání svých osobních údajů pro výše uvedené účely včetně marketingu a propagace zboží, a to až do doby jeho písemného odvolání souhlasu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující tímto souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn kupujícímu zasílat informační e-maily a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami.

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil.

Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či se zasíláním informačních e-mailů, a to písemně na adrese prodávajícího nebo na e-mailu info@naturalselection.cz

V Praze dne 1.5.2014

Kontaktní údaje:

ALL IS COMING s.r.o.  Divadelní 322/24 Prague 110 00
DIČ: CZ24264571
email: info@naturalselection.cz
tel: +420 734 258 324
Size Guide