Poštovné do České republiky ZDARMA pro objednávky nad 1000 Kč.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazník nemá právo na vrácení, opravu či výměnu zboží od prodejce, pokud:

  1. zboží poničil,
  2. špatným užíváním způsobil závadu,
  3. se zboží pokusil opravit sám či za pomoci jiné osoby a zničil jej,
  4. věděl o závadě již před koupí,
  5. již zboží nechce např. kvůli špatné velikosti, barvě, či kvůli tomu, že mu nevyhovuje. Přečtěte si, prosím, naše PODMÍNKY VÝMĚNY ZBOŽÍ.

Prodejce též nenese odpovědnost za opotřebení způsobené běžným užíváním.

Zákazník má právo na výměnu, opravu či výměnu zakoupeného zboží, které:

  1. neodpovídá popisu,
  2. není uspokojivé kvality,
  3. není vhodné pro daný účel.

Reklamační řád byl zpracován podle §2158 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží zakoupenév obchodech společnosti ALL IS COMING s.r.o.

Ke každému zboží zakoupenému v obchodech společnosti ALL IS COMING s.r.o. (dále jen „prodávající“) je přikládán pokladní blok se specifikací výrobku, jež slouží zároveň jako záruční list, a návodem na použití. Každý kupující obdrží taktéž reklamační řád a podmínky pro výměnu zboží.

Převzetím zboží kupující výslovně souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí.

Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude kupujícím použito i přes jeho vadnost.

Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada vyskytne po uplynutíšesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží a v případě reklamace zboží se nepřerušuje. Dvaceti čtyř měsíční lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu, byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána, opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, vada vyplývající z povahy věci.

Reklamaci řeší kupující v místě nákupu zboží, ve kterékoli provozovně prodávajícího, případně v jeho sídle, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího, kterýs kupujícím sepíše reklamační protokol.

K reklamaci kupující předloží a sdělí prodávajícímu podklady a informace požadované prodávajícím pro takovou reklamaci, a to účtenku, nebo jakýkoliv doklad o koupi (například bankovní výpis), dále také kupující poskytne detaily týkající se používání, způsobu skladování, údržby zboží, apod.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

a) kupující musí vždy specifikovat konkrétní vadu,
b) kupující při koupi zboží nevěděl, že věc má vadu, a ani si ji sám nezpůsobil,
c) na zboží nebyl proveden neodborný zásah ve snaze o jeho opravu,
d) zboží musí být používáno v souladu s příslušným návodem k použití,
e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
f) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při nehodě, či násilným poškozením.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující má právo požadovat:

a) lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - použije se prioritně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, případně její součásti,
b) dodání nové věci,
c) právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad, a kupující nežádá slevu.

Kupující má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodávajícího. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned na místě, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího.

V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přimě- řenou slevu.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem ze smluv o koupi zboží v obchodech společnosti ALL IS COMING s.r.o. Internetová stránka tohoto subjektu je https://adr.coi.cz/cs.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 11. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží. 

Size Guide